Udvalg


Udvalg

Bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætter efter behov udvalg ad hoc, – et par udvalg har dog bestået i rigtigt mange år: Haveudvalget og Festudvalget.


Det er kutyme, at Haveudvalget og Festudvalget bemandes under punktet evt. på generalforsamlingen, men udvalgene kan i øvrigt supplere sig frit i løbet af året, da kriteriet for deltagelse er interesse, og der ingen begrænsninger er for antal.


Haveudvalg

Haveudvalget er de ”eksperter” bestyrelsen spørger til råds i anliggender omkring fællesarealer, men det er dog alene bestyrelsen, der har beslutningskompetencen. Det tilstræbes, at formanden for Haveudvalget er et bestyrelsesmedlem.


En af de ”faste” opgaver for Haveudvalget er gennemgang af fællesarealerne umiddelbart før hver havedag, med en anbefaling til deltagerne på havedagene om, hvor man især bør lægge sin indsats.


Festudvalg

Festudvalget er vigtigt for de sociale rammer i foreningen.


Festudvalgets opgaver er primært at forestå det lette traktement i forbindelse med generalforsamlingen, forplejning i pauserne på havedagene samt arrangere den tilhørende middag om aftenen som belønning for deltagernes indsats på havedagen.


Festudvalgets rolle ved det traditionelle Sankt Hans arrangement begrænses til udsendelse af invitationer og sørge for tændte grills, så de er klar for medlemmernes tilberedning af den medbragte mad.


Det skal pointeres, at Festudvalget primært skal forestå opgaver – ikke nødvendigvis udføre dem. Festudvalget er i sin gode ret til at uddelegere opgaver. Erfaringerne viser dog, at Festudvalget i langt de fleste tilfælde løser opgaverne i eget regi.