Vedligehold af fællesarealer
Vedligehold af fællesarealer


Overordnede retningslinjer


Beplantningen på fællesarealerne må kun fjernes eller grundlæggende ændres efter forudgående skriftlig henvendelse til og tilladelse fra bestyrelsen. Beplantningen på fællesarealerne bliver i øvrigt vedligeholdt på foreningens havedage. Dog bliver græsset slået efter behov. Kort over fællesarealerne kan findes her på hjemmesiden under ”Vedtægter og diverse information”.


Arbejder der forestås af bestyrelsen

•Vedligehold af befæstede arealer, græsslåning og evt. ekstern hjælp af gartner/entreprenør. Sidstnævnte i samråd med haveudvalget.


Vedligehold udført af fællesskabet

•Bede, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af parceller.

•Randbeplantning mod øst og vest.

•Alle kantsten langs veje og parkeringspladser.

•Bestyrelsen identificerer fokus- og indsatsområder før en havedag i samråd med haveudvalget


Vedligehold udført af respektive grundejere

•Bede umiddelbart uden for skel, der afgrænser egen parcel.


Bede med særstatus

•Bede langs nordsiden af søstien og bedet foran nr. 124 vedligeholdes af fællesskabet. Alligevel vil det være velset, om nærtboende grundejere til nævnte bede viser interesse for vedligehold af disse.