Snerydning


Snerydning

Som parcel-/grundejer har vi alle i iht. ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” pligt til at rydde fortov og sti ud for ejendommen. Du kan endvidere læse mere på kommunens hjemmeside.


I praksis betyder det, at du, umiddelbart efter snefald, skal rydde (og evt. glatførebekæmpe) en sti på fællesarealet langs din egen bolig, således at man kan færdes til fods i området.


Der opfordres til, at parcelejerne får det ryddede areal ud for egen grund til at hænge sammen med anden parcelejers rydning, også selv om rydningen ikke i bogstaveligste forstand er umiddelbar uden for egen grund.


Foreningen har en aftale med en snerydder og sørger for rydning af torve, sti ved sørækken, samt parkeringsområder og fællesveje, når kørsel med bil er vanskelig.


Af hensyn til hundepoter og beplantningen på fællesarealerne henstilles det, at du ved glatførebekæmpelse strør med grus el. lign., og at salt bruges med omtanke.


Se også Kort over veje som kommunen rydder om vinteren